Historie obce

Naše malá vesnice se zvukomalebným názvem Srbce, nalézající se na úpatí pod Kusou horou a poskytující krásný výhled do „kraje“, tedy do kraje východních Čech, je jednou z mnoha a mnoha téměř sedmi tisíc sídel v naší republice. Není na ní zdánlivě nic zvláštního. Jako každá jiná vesnice má však svou jedinečnou minulost, tvořenou našimi předky, s nimiž jsme neoddělitelně spojeni, má svou tradici, je místem, které bylo a stále je pro stovky lidí „nejdražším a nejsladším nad světa končiny“.

Více než symbolickým místem naší malé vesnice je prastarý kamenný kříž na návsi s kapličkou v těsném sousedství. Dva mlčící svědkové naší minulosti i přítomnosti mají svou historii, která je samozřejmě i historií lidí, kteří zde prožili kus svého života se vším, co pozemský život obnáší. Obec Srbce, tvořící dnes administrativně část Luže, měla vzhledem ke své rozloze a položení zvláštní postavení. Historicky je mimo pochybnost, že obec existovala od 15. století a má svou souvislost s obcí a tvrzí Domanice, jež ses v historických pramenech objevuje poprvé v roce 1415, kdy byly v držení vladycké rodiny Brázdů. Jeden z držitelů Jiří Brázda používal přídomku ze Srbců. Doklady k dějinám naší vesnice jsou kusé a neúplné, z několika záznamů v lužské farní kronice a později v obecní kronice, vedené ve 20. stol., nalezneme několik faktů. Výstižný a krátký je popis ve farní kronice, zřízené a vedené v 19. Století. V německém textu, psaném švabachem, se dovídáme tuto charakteristiku:

„Obec Srbce je tři čtvrtě hodiny (rozumí se pěší chůze) severovýchodně od Luže, půl hodiny jižně od Jenišovic a jeden a půl hodiny jihovýchodně od Chroustovic. Má 40 domů s 223 obyvateli katolického náboženství a 4 obyvateli evangelického helvetského vyznání. V blízkosti hostince uprostřed vsi stojí kamenný kříž s figurou Božského Spasitele. Farnosti patří k Luži (pohřbívá se ovšem do Voletic). Do školy se chodí do Jenišovic, okresem patří do Vysokého Mýta a přísluší ke košumberskému panství.“ Z jiného zápisu je zřejmé, že kamenný kříž byl pořízen a posvěcen v letech 1821 – 1823, jak je ostatně na kříži dodnes ne zcela zřetelně vytesáno. O vybudování vlastní kapličky se přímo ve farní kronice nepodařilo nelézt jasný zápis, přímé doklady nejsou ani v obecní neúplně dochované kronice.

V zajímavě psaném záznamu obecní kroniky z dob první republiky je pouze nepřímý doklad o opravě a nákupu zvonu. Zápis z roku 1920 stojí za citaci. Pan Jaroslav Novák z čp. 15 píše: „Dne 22. srpna 1920 usneseno obecním zastupitelstvem by zakoupen byl nový zvonek, což se v krátké době stalo. Obecním starostou p. Josefem Kupsou bylo podotknuto, že obecní pokladna ten čas se nalézá ve velké finanční tísni a navrhnul, by potřebný peníz na zvonek se vybral dobrovolnou sbírkou od občanů. Za tou příčinou p. František Pištora a p. Josef Mlíka obešli veškeré občany a vybrali 679 Kč. Zvonek zakoupen byl od firmy Jindřich Pilc z Roudnice, vážil 40 kg a stál 424 Kč 85 haléřů. Ze zbytku vybraných peněz se opravila kaple, na což 61 Kč 45 haléřů nestačilo. Obnos za opravu hradil starosta Josef Kupce sám. Dne 31. října 1920 konalo se svěcení zvonku. Přítomen byl p. kaplan Marek z Luže. Zvonek nesen mládenci od Cechů ke kapličce na nosítkách, kde vykonána odpolední bohoslužba s promluvou. Jan Cecha byl jmenován jako kmotr.“ Lze obecně usuzovat, že kaplička v Srbcích vznikla v blízkosti kříže následně si na přelomu 19. a 20. století. Je docela možné, že to bylo v souvislosti s opravou kříže v roce 1910. Zřejmě se nedopustíme hrubé nepřesnosti, když tuto srbeckou kapličku budeme pokládat za zasvěcenou Panně Marii, vzhledem k tomu, že posvícení se v Srbcích slaví v říjnu v době svátku Panny Marie Růžencové. Třebaže po jistý čas byla kaplička (od roku 1958) používána k jiným účelům, můžeme ji opět po slavnostním znovuvysvěcení 13. října 2002 pokládat za duchovní centrum této obce a lidí v ní žijících, ať už stále nebo přechodně. Kaplička prodělala zásadní opravu, která byla provedena v průběhu jednoho roku. Rekonstrukce se mohla uskutečnit jen díky dobrovolným finančním příspěvkům občanů vesnice, rodáků a ostatních dárců.

Finančně se na opravě podílel i Obecní úřad Luže a Farní úřad Luže. V neděli 13. října 2002 po slavnostním průvodu od obecního domu ke kapličce a přivítání asi 250 účastníků byla kaplička vysvěcena biskupem královéhradecké diecéze Monsignorem Dominikem Dukou. Součástí slavnosti byla provedena světícího biskupa, faráře lužské farnosti Mgr. Josefa Hubálka a zdravice starosty obce Luže pana Jiřího Hyksy. Historický výklad, který podle farní kroniky a kroniky obce sestavil chroustovický rodák PhDr. Pavel Studnička, přednesl p. Josef Fikejz. Text byl doplněn fotografiemi a stal se základem této publikace. Slavnostní vysvěcení kapličky bylo završeno úsilí Občanského výboru v Srbcích, který má zájem na tom, aby tato historická památka dobře sloužila nejen současným generacím, ale aby byla v náležitém stavu předána našim potomkům.

Statistika vývoje počtu obyvatel a domů:

rok:                   1869       1890         1910        1930        1950      1970        1991        2011
počet obyvatel:   218            218            210            207            143          127              76             50
počet domů:         45            48              50              50              50             39              42              42